سریع در خدمات پایدار در کیفیت.

نظرسنجی |     |   

بازرسی کالای مصرفی


بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران گروهی از کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری می باشند. بدین منظور میبایست این گروه از کالاها مورد تطبیق و ارزیابی با استانداردهای ملی و بین المللي مورد قبول سازمان ملی استاندارد ایران (ISIRI) قرار گیرد. خدمات بازرسی بین المللي بخرد کلیه فرآیندها و روش های اجرایی خود را مطابق قوانین فوق الذکر جهت برآورده نمودن الزامات مربوطه در راستای منافع تولیدکنندگان، تامین کنندگان، واردکنندگان، مصرف کنندگان، مشخص و مدون نموده است.


خدمات این بخش عبارتند از:
1. بررسی مشمولیت یا عدم مشمولیت استانداردهای اجباری برای کالای خریداری شده
2. بررسی صحت ارتباط استانداردهای اعلام شده با کالا
3. تهیه استانداردها و اطلاعات فنی مورد نیاز
4. انجام بازرسی و نمونه برداری
5. ارایه خدمات آزمایشگاهی با استفاده از آزمایشگاه های معتبر یا نظارت بر تست های انجام شده در کارخانه سازنده
6. صدور گواهینامه انطباق با استاندارد

Consumer