سریع در خدمات پایدار در کیفیت.

نظرسنجی |     |   

شرايط قرارداد


این شرایط قبل از پذیرش درخواست از سوی مدیر عملیات نفتی برای مشتری ارسال می گردد.

1. درخصوص هریک از موارد سفارش کار، عملیات بازرسی ترجیحاً بر اساس درخواست مکتوب مشتری که بصورت نامه، ایمیل و یا فکس دریافت می شود انجام خواهد شد. در مواردی که به هر علتی امکان ارسال درخواست مکتوب به شرح فوق از سوی مشتری امکان پذیر نباشد، شرکت بخرد، بازرسی را براساس استاندارهای تائید شده و روند معمول و مشابه سفارشات قبلی همان مشتری انجام می دهد و در صورتی که مشتری خواسته ای بیش از موارد معمول داشته باشد فقط در صورتی انجام می شود که آن مورد اضافی حتماً بصورت کتبی به شرکت ابلاغ شده باشد.

2. اولویت انجام آزمون های مورد درخواست مشتری در آزمایشگاه های ذیصلاح سازمان ملی استاندارد (اکرودیته) موجود در منطقه خواهد بود و در صورت نبود چنین آزمایشگاه هایی و با توجه به کمبود وقت ناگزیر از سایر امکانات موجود در منطقه استفاده خواهد شد مگر به درخواست کتبی مشتری.

3. مسئولیت صحت و سقم نتایج آزمون مورد درخواست مشتری منحصر به آزمایشگاه مربوطه می باشد و از این بابت هیچ مسئولیتی متوجه این شرکت نخواهد بود حتی اگر بازرس شرکت بخرد ناظر بر انجام آزمون بوده باشد.

4. هیچ اظهار نظری در مورد کیفیت کالا جز انطباق آن با ضوابطی که از قبل توسط مشتری کتبا اعلام شده باشد از مسولیت های شرکت بازرسی نیست. همچنین هر گونه بررسی نتایج آزمون و تصمیم گیری در مورد تکرار نمونه برداری و آنالیز، منحصراً به عهده مشتری خواهد بود.

5. در مورد آزمون چگالی (دانسیته) (که جهت تعیین وزن کالا بکار میرود) فقط در مواقعی گزارش تست توسط شرکت بخرد ارائه خواهد شد که آزمایشگاه مربوطه گواهی آزمایش را صادر کرده باشد.

6. این شرکت متعهد است هرگونه اطلاعات مربوط به محموله مورد بازرسی را محرمانه تلقی نموده، از افشای این اطلاعات به غیر از مشتری اکیداً خودداری نماید، مگر به درخواست مشتری.

7. این شرکت موظف است کار بازرسی ارجاعی را با دقت و مهارت حرفه ای انجام دهد. معهذا تحت هیچ شرایطی مسئولیت وتعهدات شرکت بازرسی و کارکنان وی در قبال قصور اثبات شده در مراجع ذیصلاح از حداکثر ده برابر میزان کارمزد بازرسی دریافتی به نسبت آن قسمت از محموله مورد بازرسی که قصور مربوط به آن قسمت به اثبات رسیده باشد و حداکثر از 20هزار یورو تجاوز نخواهد کرد.

8. بازرسی مخازن تانکرهای جاده پیما از بیرون و بالای تانکر و تا حدودی که قابل رویت باشد با دقت و توسط بازرسان شرکت انجام می گردد ولی باتوجه به نامعلوم بودن محتویات لوله ها و قسمتهائی که قابل رویت نیستند، مسئولیتی متوجه این شرکت در قبال آلودگی محموله تانکرها نمیشود، همچنین نمونه برداری و آزمایش محموله بارگیری شده بنا به درخواست مشتری فقط تا قبل از خروج از گمرگ امکان پذیر می باشد.

9. محاسبات موجودی کالای مخازن کشتی و یا ساحل با استفاده از جداول کالیبراسیون ارائه شده از سوی افسر کشتی و یا مسئول مخازن ساحل انجام میشود و مسئولیت صحت و سقم ارقام و ضرایب ارائه شده در جداول کالیبراسیون کاملا عهده ارائه دهندگان جداول مزبور خواهد بود.

10. نمونه برداری با استفاده از لوازم مناسب و بر اساس استانداردهای مورد تائید و توسط بازرسان انجام می گردد، ولیکن این شرکت مسئولیتی در قبال تغییر پارامترهای کیفی محموله که ممکن است به دلایل عدیده مانند و نه محدود به اضافه کردن به مقدار کالا ، خطا در عملیات جا به جایی و نقل و انتقال از مخازن، خطوط لوله، شیر فلکه و غیره حادث شده باشد، نخواهد داشت.

11. مشتری متعهد است که از ایمنی شرایط و محیط بازرسی اطمینان حاصل نماید و در صورت احتمال هر گونه خطر، این شرکت را فوراً آگاه سازد.

12. این شرکت توصیه اکید دارد که مشتری کالای خود را تا رسیدن به مقصد در قبال سرقت و آلودگی بیمه نماید.

13. مشتری متعهد است نبت به تسویه هر یک از صورتحسابها حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ صدور صورتحساب اقدام بنماید.

14. این شرکت متعهد می گردد نسخه فیزیکی گزارش های بازرسی و اوراق مربوطه را تا حداکثر 2 سال در بایگانی نگهداری نماید ، مگر اینکه دستورالعمل از مشتری در مورد پرونده خاصی دریافت نماید.