سریع در خدمات پایدار در کیفیت.

نظرسنجی |     |   

بازرسی صنایع تولیدی


بخش دیگری از خدمات بازرسی بین المللي بخرد عبارتست از ارائه خدمات بازرسی کارخانجات و ماشین آلات صنعتی/تولیدی.

این قبیل خدمات به صورت عمومی عبارتند از:
1. حضور در محل کارخانه جهت بررسی و ارائه گزارشات مربوط به وضعیت تولید و عملیات کنترل کیفیت
2. نظارت بر انجام آزمایشات در کارخانه سازنده
3. گزارش پیشرفت تولید
4. بررسی وضعیت بسته بندی و علامت گذاری
5. انجام آزمایشات غیرمخرب و سایر آزمایشات با استفاده از آزمایشگاه های معتبر

این گونه بازرسی ها توسط کارشناسان مجرب در زمینه های مرتبط در ایران و سایر کشورهای جهان انجام می پذیرد.

Industrial