سریع در خدمات پایدار در کیفیت.

نظرسنجی |     |   

تائید نوع و تطابق تولید موتورسیکلت


ضرورت اخذ گواهی تائید نوع موتورسیکلت:

بیش از نیم قرن از تولید موتورسیکلت در کشور می گذرد و هر روز به دامنه تولید آن افزوده می شود. این گسترش به این منجر شد که سازمان ملی استاندارد ایران جهت نظارت بر روند تولید و واردات، در دو بخش قطعات و مجموعه‌‌های موتورسیکلت استانداردهای مورد نیاز را تدوین و لازم الاجرا نماید به طوری که در بخش اول، نظارت بر قطعات موتورسیکلت در قالب استانداردهای‌ قطعات و در بخش دوم نظارت بر مجموعه های موتورسیکلت در قالب استانداردهای تائید نوع را الزامی نمود تا کلیه تولیدکنندگان موتورسیکلت با رعایت این الزامات، محصولاتی با ویژگی های مناسب ایمنی، عملکردی و زیست محیطی تولید نمایند.

الف- صدور گواهی تائید نوع موتورسیکلت های تولید داخل کشور:


در راستای رعایت استانداردهای تائید نوع موتورسیکلت، کلیه تولیدکنندگان به علت نیاز به دریافت مجوز تولید و شماره‌گذاری ملزم به اخذ گواهی تائید نوع از سازمان ملی استاندارد ایران می باشند. بر همین اساس شرکت بازرسی بخرد که یکی از شرکت‌های دارای مجوز بازرسی از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران می باشد، بنا به درخواست واحد تولیدی و به منظور بررسی و حصول اطمینان از برقراری الزامات استانداردهای تائید نوع، اقدام به بازرسی از آن واحد و محصولات آن می­نماید که پس از تهیه و ارسال گزارش بازرسی به سازمان ملی استاندارد ایران، آن سازمان در صورت انطباق گزارش بازرسی با الزامات استاندارد، گواهینامه تائید نوع را برای محصول تولیدی صادر می نماید.

مراحل صدور گواهی تائید نوع شامل:

 1. دریافت درخواست از واحد تولیدی
 2. عقد قرارداد بازرسی
 3. اعلام مدارک مورد نیاز به واحد تولیدی
 4. دریافت مدارک، بررسی و اعلام نواقص (در صورت وجود)
 5. بازرسی اولیه از واحد تولیدی شامل:
  • بازرسی از انبار واحد تولیدی
  • بازرسی از خطوط تولید
  • بازرسی از محصول تولیدی
  • بررسی تجهیزات آزمون و بازرسی
  • نمونه برداری و پلمپ حداقل یک نوع محصول
 6. ارسال نمونه ها به آزمایشگاه های تائید صلاحیت شده (توسط واحد تولیدی) جهت انجام آزمون
 7. نظارت بر انجام آزمون های تائید نوع (T.A)
 8. بررسی و تحلیل نتایج آزمون های تائید نوع (T.A)
 9. اعلام موارد عدم انطباق به واحد تولیدی (در صورت وجود)
 10. بازدید ثانویه از واحد تولیدی جهت بررسی رفع موارد عدم انطباق (در صورت وجود)
 11. تدوین گزارش بازرسی جهت ارائه به سازمان ملی استاندارد ایران
ب- صدور گواهی تطابق تولید برای واحدهای تولیدی موتورسیکلت:


پس از صدور گواهینامه تائید نوع موتورسیکلت، سازمان ملی استاندارد ایران، همه ساله جهت پایش سیستم تطابق تولید، بازرسی از واحد تولیدی را به شرکت های بازرسی تائید صلاحیت شده واگذار می ‌نماید. بدین ترتیب شرکت های بازرسی مکلفند به منظور حصول اطمینان از تطابق محصول تولیدی با نوع تائید شده از یک سو و اطمینان از استمرار کنترل ها و اطمینان از اثر بخش بودن سیستم های مدیریت کیفیت از سوی دیگر با هماهنگی واحد تولیدی یا به طور تصادفی، بازرسی از فرآیندها و سیستم های مدیریت کیفیت تولیدکنندگان را طی دوره ارزیابی به طور مستمر انجام دهند و گزارش‌ بازرسی مربوطه را در هر فصل به سازمان ملی استاندارد ایران ارسال می­نمایند تا آن سازمان، در صورت انطباق گزارش بازرسی با الزامات استاندارد، در پایان دوره ارزیابی گواهینامه تطابق تولید را برای واحد تولیدی صادر و گواهینامه تائید نوع محصول را تمدید نماید.


مراحل صدور گواهی تطابق تولید شامل:

 1. دریافت درخواست از واحد تولیدی
 2. عقد قرارداد بازرسی
 3. اعلام مدارک مورد نیاز به واحد تولیدی
 4. دریافت مدارک، بررسی و اعلام نواقص (در صورت وجود)
 5. بازرسی اولیه از واحد تولیدی شامل:
  • بازرسی از انبار واحد تولیدی
  • بازرسی از خطوط تولید
  • بازرسی از محصولات تولیدی
  • بررسی تجهیزات آزمون و بازرسی
  • نمونه برداری و پلمپ حداقل یک نوع محصول (در طول یک دوره کامل ارزیابی)
 6. ارسال نمونه ها به آزمایشگاه های تائید صلاحیت شده (توسط واحد تولیدی) جهت انجام آزمون
 7. نظارت بر نحوه انجام آزمون های ادواری (C.O.P)
 8. بررسی و تحلیل نتایج آزمون های ادواری (C.O.P)
 9. اعلام موارد عدم انطباق به واحد تولیدی (در صورت وجود)
 10. بازدید ثانویه از واحد تولیدی و بررسی رفع موارد عدم انطباق (در صورت وجود)
 11. تدوین گزارش بازرسی جهت ارائه به سازمان ملی استاندارد ایران

مجوزهای شرکت بازرسی بخرد در زمینه بازرسی موتورسیکلت

دامنه خدمات شرکت بازرسی بخرد در زمینه تائید نوع موتورسیکلت بر اساس گواهینامه صادره از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران و مطابق با استاندارد “مقررات تائید نوع وسایل نقلیه دو یا سه چرخ و روش اجرایی” به شماره 7558 به شرح زیر می باشد:
 1. انواع موتورگازی و موتور برقی دو چرخ مشمول گروه L1
 2. انواع موتورگازی و موتور برقی سه چرخ مشمول گروه L2
 3. انواع موتورسیکلت بدون یدک کش کناری مشمول گروه L3
 4. انواع موتورسیکلت دارای یدک کش کناری مشمول گروه L4
 5. انواع موتورسیکلت سه چرخ مشمول گروه L5
 6. انواع موتورگازی و موتور برقی چهارچرخ (سبک) مشمول گروه L6
 7. انواع موتورسیکلت چهارچرخ (حمل بار)مشمول گروه L7