خدمات بازرسي بين المللي بخرد درصدد ارائه خدمات بازرسي با سرعت ودقت بالا و به صورت حرفه اي، مستقل و مؤثر می باشد.

اين سازمان با اتکاء به سيستم مدیریت کیفیت ISO 17020  و با بکارگيري سيستم هاي  نوين مديريتي خواهان رسیدن به مقاصد زیر می باشد:

  • جلب رضایت مشتریان
  •  استقرار سيستم مؤثر رسيدگي به  شکايات
  • توسعه منابع انساني و ارتقاء دانش حرفه اي و انگيزش پرسنل سازمان

مديريت اين سازمان ضمن تعيين نماينده مديريت تعهد خود را نسبت به ايجاد و اجراي سيستم ISO17020 و بهبود مستمر فرآيندها اعلام مينمايد.