آزمايشگاه کاليبراسيون بخرد در صدد ارائه خدمات کاليبراسيون به صورت مستقل و با اعمال رویه حرفه‏ای می باشد.

با اتکاء به سيستم مديريت کيفيت ISO/IEC 17025 و با بکار گيري سيستم هاي مناسب مديريتي و با توجه به نکات زیر موجبات خشنودی مشتریان را فراهم می سازد:

  • ارايه خدمات کاليبراسيون با کیفیت، دقت و سرعت بالا به مشتریان مطابق با روش هاي اجرايي مدون و مصوب در سيستم مديريت آزمايشگاه و بر اساس خواسته های مشتریان با بکارگیری استاندارد هاي ملي و بين المللي و مرکز استاندارد دفاعی ایران (IDS) و با بکار گيري نيروهاي ورزيده و متخصصارتقاء سطح دانش حرفه اي، علمي و عملي پرسنل جهت افزايش کيفيت خدمات ارايه شده

مديرعامل ضمن تعيين نماینده مدیریت، تعهد خود را نسبت به برآورده کردن الزامات استاندارد

ISO17025 و   بهبود مداوم اثربخشی آن اعلام مي نمايد.