1. حفظ موقعیت موجود و تلاش در جهت بهبود و ارتقاء کمی و کیفی خدمات سازمان
  2. توسعه و افزایش دامنه های خدمات بازرسی و آزمایشگاه کالیبراسیون
  3. گسترش بازارهای هدف
  4. افزایش گستره جغرافیایی ارائه خدمات