تقدیرنامه اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم از آقای امیر عبادی مدیر واحد آسانسور و پلکان برقی

تقدیرنامه اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم از آقای امیر عبادی مدیر واحد آسانسور و پلکان برقی