تقدیرنامه اداره کل استاندارد استان گلستان از آقای فرشاد جمالیان مدیر واحد بازرسی انرژی

تقدیرنامه اداره کل استاندارد استان گلستان از آقای فرشاد جمالیان مدیر واحد بازرسی انرژی