دستگاه های اندازه گیری خروجی های اگزوز وسائط نقلیه- قسمت 1: الزامات اندازه شناختی و فنی، قسمت 2: کنترل های اندازه شناختی و آزمون های عملکردی

INSO 10576استاندارد
دستگاه های اندازه گیری خروجی های اگزوز وسائط نقلیه- قسمت 1: الزامات اندازه شناختی و فنی، قسمت 2: کنترل های اندازه شناختی و آزمون های عملکردی
عضو تدوین: فرشاد جمالیان