مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسورها- آسانسورهای موجود- قسمت 82

استاندارد INSO 6303-82
مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسورها- آسانسورهای موجود- قسمت 82: مقررات بهبود دسترس پذیری آسانسورهای موجود برای افراد از جمله معلولین
عضو تدوین: امیر عبادی

دانلود فایل