مقررات ایمنی ساخت و نصب آسانسورها- آسانسورهای موجود قسمت 80: مقررات بهبود ایمنی آسانسورهای مسافری و باری مسافری موجود

استاندارد INSO 6303-80
مقررات ایمنی ساخت و نصب آسانسورها- آسانسورهای موجود قسمت 80: مقررات بهبود ایمنی آسانسورهای مسافری و باری مسافری موجود
عضو تدوین: امیر عبادی