نشریه تخصصی دنیای آسانسور- شماره 39

نشریه تخصصی دنیای آسانسور- شماره 39
مقاله: تاریخچه آسانسور و استانداردسازی آن در ایران
نویسنده: امیر عبادی