خدمات بازرسی بین المللی بخرد درصدد ارائه خدمات بازرسی با سرعت ودقت بالا و به صورت حرفه ای، مستقل و مؤثر می باشد.

این سازمان با اتکاء به سیستم مدیریت کیفیت ISO 17020  و با بکارگیری سیستم های  نوین مدیریتی خواهان رسیدن به مقاصد زیر می باشد:

  • جلب رضایت مشتریان
  •  استقرار سیستم مؤثر رسیدگی به  شکایات
  • توسعه منابع انسانی و ارتقاء دانش حرفه ای و انگیزش پرسنل سازمان

مدیریت این سازمان ضمن تعیین نماینده مدیریت تعهد خود را نسبت به ایجاد و اجرای سیستم ISO17020 و بهبود مستمر فرآیندها اعلام مینماید.