آزمایشگاه کالیبراسیون بخرد در صدد ارائه خدمات کالیبراسیون به صورت مستقل و با اعمال رویه حرفه‏ای می باشد.

با اتکاء به سیستم مدیریت کیفیت ISO/IEC 17025 و با بکار گیری سیستم های مناسب مدیریتی و با توجه به نکات زیر موجبات خشنودی مشتریان را فراهم می سازد:

  • ارایه خدمات کالیبراسیون با کیفیت، دقت و سرعت بالا به مشتریان مطابق با روش های اجرایی مدون و مصوب در سیستم مدیریت آزمایشگاه و بر اساس خواسته های مشتریان با بکارگیری استاندارد های ملی و بین المللی و مرکز استاندارد دفاعی ایران (IDS) و با بکار گیری نیروهای ورزیده و متخصصارتقاء سطح دانش حرفه ای، علمی و عملی پرسنل جهت افزایش کیفیت خدمات ارایه شده

مدیرعامل ضمن تعیین نماینده مدیریت، تعهد خود را نسبت به برآورده کردن الزامات استاندارد

ISO17025 و   بهبود مداوم اثربخشی آن اعلام می نماید.