مدیر عامل شرکت خدمات بازرسی بین المللی بخرد(BIS) بدینوسیله تعهد خود را نسبت به رعایت بی‌طرفی و محرمانگی در فعالیت ‌های بازرسی به شرح زیر اعلام می‌دارد:

  1. رعایت بی طرفی و استقلال رای در ارائه خدمات بازرسی
  2. امانت داری و رازداری در جهت حفظ و حراست از اطلاعات مشتریان
  3. اجتناب از شرکت در فعالیت هایی که موجب بروز تضاد منافع می شود
  4. عدم دریافت و یا پرداخت رشوه در کلیه فعالیت ها