ارزیابی تائید نوع خودرو (TA)

در راستای رعایت استانداردهای تائید نوع خودرو، کلیه تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان خودرو به علت نیاز به دریافت مجوز تولید و شماره‌گذاری ملزم به اخذ گواهی تائید نوع از سازمان ملی استاندارد ایران می باشند. به همین دلیل شرکت خدمات بازرسی بین المللی بخرد که یکی از شرکت‌های دارای مجوز بازرسی از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران می باشد، بنا به درخواست واحد تولیدی و به منظور بررسی و حصول اطمینان از برقراری الزامات استانداردهای تائید نوع، اقدام به بازرسی از آن واحد و محصولات آن می­نماید و پس از تهیه و ارسال گزارش بازرسی به سازمان ملی استاندارد ایران، آن سازمان در صورت انطباق گزارش بازرسی با الزامات استاندارد، گواهینامه تائید نوع را برای محصول تولیدی صادر می‌نماید.

 
سید یاسر نوریان

سرپرست فنی واحد بازرسی خودرو

تلفن: 22894345-021 داخلی 119

فکس: 22894304-021