بازرسی تطابق تولید خودرو (COP)

پس از صدور گواهینامه تائید نوع خودرو، کلیه تولیدکنندگان داخلی خودرو، مطابق با الزام سازمان ملی استاندارد ایران مکلفند پایش سیستم تطابق تولید را به یکی از شرکت های بازرسی تائید صلاحیت شده واگذار نمایند. بدین ترتیب شرکت‌ های بازرسی، به منظور حصول اطمینان از تطابق محصول تولیدی با نوع تائید شده از یک سو و اطمینان از استمرار کنترل ها و اطمینان از اثر بخش بودن سیستم‌‎های مدیریت کیفیت از سوی دیگر با هماهنگی واحد تولیدی یا به طور تصادفی، بازرسی از فرآیندها و سیستم های مدیریت کیفیت تولیدکنندگان را طی دوره ارزیابی به طور مستمر انجام می دهند و گزارش‌ بازرسی مربوطه را در هر فصل به سازمان ملی استاندارد ایران ارسال می نمایند تا آن سازمان، در صورت انطباق گزارش بازرسی با الزامات استاندارد، در پایان دوره ارزیابی گواهینامه تطابق تولید را برای واحد تولیدی صادر و گواهینامه تائید نوع محصول را تمدید نماید.

 
سید یاسر نوریان

سرپرست فنی واحد بازرسی خودرو

تلفن: 22894345-021 داخلی 119

فکس: 22894304-021