بازرسی فیزیکی (COC)

پس از صدور گواهینامه صحه گذاری تائید نوع خودروهای وارداتی و ورود خودرو به گمرکات، کلیه واردکنندگان خودرو جهت ترخیص و شماره گذاری، مطابق با الزام سازمان ملی استاندارد ایران، درخواست خود را به اداره کل استاندارد استان ارسال نموده تا آن اداره جهت بررسی انطباق نوع خودرو های وارداتی با خودروی دارای گواهی صحه گذاری تائید نوع، بازرسی فیزیکی از آنها را به شرکت‌ های بازرسی تائید صلاحیت شده، واگذار نماید بر این اساس شرکت های بازرسی مکلفند بازرسی فیزیکی را به طور کامل و 100% از کلیه خودروهای وارداتی انجام دهند و گزارش‌ بازرسی را به اداره کل ارسال نمایند تا آن اداره، در صورت انطباق گزارش بازرسی با گواهی صحه گذاری تائید نوع، مجوز ترخیص را صادر نماید.

 
سید یاسر نوریان

سرپرست فنی واحد بازرسی خودرو

تلفن: 22894345-021 داخلی 119

فکس: 22894304-021