نمونه برداری (SAMPLING)

نمونه برداری از کالاهای وارداتی و صادراتی جهت بازرسی و ارسال به آزمایشگاه های همکار با سازمان استاندارد برای حصول اطمینان از کیفیت کالای وارد شده و یا صادراتی

 

بهنام ظرفیان

مدیر واحد بازرسی های مقصد/ داخلی/ صادرات

تلفن: 22894345-021 داخلی 149

فکس: 22894340-021