تائید اصالت فروشنده

تائید اصالت فروشنده شامل بررسی و صحه گذاری اطلاعات دریافت شده از فروشنده مانند آدرس، تلفن، زمینه فعالیت و توانمندی ها، بررسی رزومه و سوابق کاری، میزان تولید سالیانه، گردش حساب و گواهینامه ها می باشد.

 

شقایق برخوردار

مسئول واحد تائید قیمت پروفرما

تلفن: 22894345-021 داخلی 111

فکس: 22894304-021