تقدیرنامه اداره کل استاندارد استان قم: امیر عبادی

تقدیرنامه اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم از آقای امیر عبادی