تقدیرنامه اداره کل استاندارد استان گلستان: آقای فرشاد جمالیان

تقدیرنامه اداره کل استاندارد استان گلستان از آقای فرشاد جمالیان