مقررات ایمنی ساخت و نصب آسانسورها-آسانسورهای حمل نفر و بار-قسمت 20

استاندارد INSO 6303-20
مقررات ایمنی ساخت و نصب آسانسورها-آسانسورهای حمل نفر و بار-قسمت 20: آسانسورهای مسافری و باری مسافری
عضو تدوین: امیر عبادی

دانلود فایل