مقررات ایمنی ساخت و نصب آسانسورها- آسانسورهای حمل نفر و بار قسمت 21

استاندارد INSO 6303-21
مقررات ایمنی ساخت و نصب آسانسورها- آسانسورهای حمل نفر و بار قسمت 21: آسانسورهای مسافری و باری- مسافری جدید در ساختمان های موجود
عضو تدوین: امیر عبادی

 

دانلود فایل