مقررات ایمنی ساخت و نصب آسانسورها- کاربردهای خاص برای آسانسور مسافری و باری مسافری- قسمت 70

استاندارد INSO 6303-70
مقررات ایمنی ساخت و نصب آسانسورها- کاربردهای خاص برای آسانسور مسافری و باری مسافری- قسمت 70: سهولت دسترسی به آسانسورها برای افراد از جمله افراد دارای ناتوانی
عضو تدوین: امیر عبادی


دانلود فایل