عضویت بین المللی GAFTA

گواهینامه GAFTA به صورت الکترونیکی از طریق سایت زیر قابل دسترسی می باشد:

https://www.gafta.com/Directory-Detail/120307