سریع در خدمات پایدار در کیفیت.

نظرسنجی |     |   

بازرسی فلزات و مواد معدنی


بازرسی همه جانبه و اخذ نمونه از فلزات مختلف برای تعیین کیفیت، کمیت و بسته بندی و اطمینان از تطبیق موارد بازرسی شده با مدارک خرید.

اقلام مورد بازرسی عبارتند از:
1. فرآورده های فلزی (آهنی-غیر آهنی-سایر)
2. انرژی (ذغال سنگ و ذغال كك)
3. مواد معدنی (سنگ آهن، کانی ها، کنسانتره های معدنی)

خدمات این بخش عبارتند از:
1. بازرسی ظاهری اقلام حین تحویل از كارخانه
2. بازرسی ظاهری انبارها و محل نگهداری
3. بررسی و تائید وزن كالا
4. نمونه برداری بر اساس استانداردهای مرتبط
5. خدمات آزمایشگاهی
6. بازرسی وضعیت بسته بندی و علامت گذاری كالا
7. بازرسی وضعیت كالا هنگام تخلیه از كشتی، واگن ها و كامیون ها
8. نظارت بر بارگیری شامل بازرسی انبارهای كشتی درپوش انبارها
9. بازرسی خسارت کالا

Metal