سریع در خدمات پایدار در کیفیت.

نظرسنجی |     |   

بازرسی محصولات کشاورزی و روغن های گیاهی


بازرسی از کشتی و تعیین تناژ محصولات فله بر اساس قوانین ارشمیدس و شناوری با تلرانس 5/.%.

خدمات این بخش عبارتند از:
1. بازرسی انبارها و بارگیری
2. نمونه برداری و آماده سازی نمونه
3. خدمات آزمایشگاهی با استفاده از آزمایشگاه های معتبر
4. بازرسی انبارهای کشتی قبل از بارگیری
5. بازرسی مخازن از نظر تمیزی
6. نظارت بر بارگیری/تخلیه
7. پلمپ انبارها و كنترل كمی
8. درافت سوروی (تعیین كمیت محموله های فله – جامدات -Draft Survey )
9. آلیج سوروی (تعیین كیفیت محموله های فله – مایعات – Ullage Survey)

Agricultural