سریع در خدمات پایدار در کیفیت.

نظرسنجی |     |   

بازرسی در مقصد، صادرات


شامل بازرسی از کالایی است که که به نوعی در تقابل با بانکهای مجاز کشور بوده یا طبق درخواست بانک یا مشتری بالفعل اجرا شود این بازرسی شامل بازدید از کالا به منظور تعیین کمیت و کیفیت بسته بندی مطابق برداشت بازرسی خواهد بود.

Export Destination