سریع در خدمات پایدار در کیفیت.

نظرسنجی |     |   

تائید نوع و تطابق تولید خودرو


ضرورت اخذ گواهی تائید نوع خودرو:

بیش از نیم قرن از تولید خودرو در کشور می گذرد و هر روز به دامنه تولید و واردات آن افزوده می شود. این گسترش چشمگیر، به این منجر شد که سازمان ملی استاندارد ایران جهت نظارت بر روند تولید و واردات، در دو بخش قطعات و مجموعه‌‌های خودرو استانداردهای موردنیاز را تدوین و لازم الاجرا نماید به طوری که در بخش اول، نظارت بر قطعات خودرو در قالب استانداردهای‌ قطعات و در بخش دوم نظارت بر مجموعه های خودرو در قالب استانداردهای تائید نوع را الزامی نمود تا کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو با رعایت این الزامات، محصولاتی با ویژگی های مناسب ایمنی، عملکردی و زیست محیطی تولید و یا به کشور وارد نمایند.


الف- خودروهای تولید داخل کشور:

1- صدور گواهی تائید نوع خودروهای تولید داخل کشور:

در راستای رعایت استانداردهای تائید نوع خودرو، کلیه تولیدکنندگان داخلی به علت نیاز به دریافت مجوز تولید و شماره‌گذاری ملزم به اخذ گواهی تائید نوع از سازمان ملی استاندارد ایران می باشند. به همین دلیل شرکت بازرسی بخرد که یکی از شرکت‌های دارای مجوز بازرسی از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران می باشد، بنا به درخواست واحد تولیدی و به منظور بررسی و حصول اطمینان از برقراری الزامات استانداردهای تائید نوع، اقدام به بازرسی از آن واحد و محصولات آن می­نماید و پس از تهیه و ارسال گزارش بازرسی به سازمان ملی استاندارد ایران، آن سازمان در صورت انطباق گزارش بازرسی با الزامات استاندارد، گواهینامه تائید نوع را برای محصول تولیدی صادر می‌نماید.


مراحل صدور گواهی تائید نوع شامل:

 1. دریافت درخواست از واحد تولیدی
 2. عقد قرارداد بازرسی
 3. اعلام مدارک مورد نیاز به واحد تولیدی
 4. دریافت مدارک، بررسی و اعلام نواقص (در صورت وجود)
 5. بازرسی اولیه از واحد تولیدی شامل:
  • بازرسی از انبار واحد تولیدی
  • بازرسی از خطوط تولید
  • بازرسی از محصول تولیدی
  • بررسی تجهیزات آزمون و بازرسی
  • نمونه برداری و پلمپ حداقل یک نوع محصول
 6. ارسال نمونه ها به آزمایشگاه های تائید صلاحیت شده (توسط واحد تولیدی) جهت انجام آزمون
 7. نظارت بر انجام آزمون های تائید نوع (T.A)
 8. بررسی و تحلیل نتایج آزمون های تائید نوع (T.A)
 9. اعلام موارد عدم انطباق به واحد تولیدی (در صورت وجود)
 10. بازدید ثانویه از واحد تولیدی جهت بررسی رفع موارد عدم انطباق (در صورت وجود)
 11. تدوین گزارش بازرسی جهت ارائه به سازمان ملی استاندارد ایران

2- صدور گواهی تطابق تولید برای واحدهای تولیدی خودرو:

پس از صدور گواهینامه تائید نوع خودرو، کلیه تولیدکنندگان داخلی خودرو، مطابق با الزام سازمان ملی استاندارد ایران مکلفند پایش سیستم تطابق تولید را به یکی از شرکت های بازرسی تائید صلاحیت شده واگذار نمایند. بدین ترتیب شرکت‌های بازرسی، به منظور حصول اطمینان از تطابق محصول تولیدی با نوع تائید شده از یک سو و اطمینان از استمرار کنترل ها و اطمینان از اثر بخش بودن سیستم‌‎های مدیریت کیفیت از سوی دیگر با هماهنگی واحد تولیدی یا به طور تصادفی، بازرسی از فرآیندها و سیستم های مدیریت کیفیت تولیدکنندگان را طی دوره ارزیابی به طور مستمر انجام می دهند و گزارش‌ بازرسی مربوطه را در هر فصل به سازمان ملی استاندارد ایران ارسال می نمایند تا آن سازمان، در صورت انطباق گزارش بازرسی با الزامات استاندارد، در پایان دوره ارزیابی گواهینامه تطابق تولید را برای واحد تولیدی صادر و گواهینامه تائید نوع محصول را تمدید نماید.


مراحل صدور گواهی تطابق تولید شامل:

 1. دریافت درخواست از واحد تولیدی
 2. عقد قرارداد بازرسی
 3. اعلام مدارک مورد نیاز به واحد تولیدی
 4. دریافت مدارک، بررسی و اعلام نواقص (در صورت وجود)
 5. بازرسی اولیه از واحد تولیدی شامل:
  • بازرسی از انبار واحد تولیدی
  • بازرسی از خطوط تولید
  • بازرسی از محصولات تولیدی
  • بررسی تجهیزات آزمون و بازرسی
  • نمونه برداری و پلمپ حداقل یک نوع محصول (در طول یک دوره کامل ارزیابی)
 6. ارسال نمونه ها به آزمایشگاه های تائید صلاحیت شده (توسط واحد تولیدی) جهت انجام آزمون
 7. نظارت بر نحوه انجام آزمون های ادواری (C.O.P)
 8. بررسی و تحلیل نتایج آزمون های ادواری (C.O.P)
 9. اعلام موارد عدم انطباق به واحد تولیدی (در صورت وجود)
 10. بازدید ثانویه از واحد تولیدی و بررسی رفع موارد عدم انطباق (در صورت وجود)
 11. انجام آزمون پیمایش به تفکیک نوع خودرو (در صورت لزوم)
 12. تدوین گزارش بازرسی جهت ارائه به سازمان ملی استاندارد ایران

ب- خودروهای وارداتی به کشور:
1- صدور گواهی صحه گذاری تائید نوع خودروهای وارداتی:

به منظور رعایت استانداردهای تائید نوع خودرو، کلیه واردکنندگان خودرو به علت نیاز به دریافت مجوز واردات، ملزم به اخذ گواهی صحه‌گذاری تائید نوع برای خودرو وارداتی از سازمان ملی استاندارد ایران می باشند. بر همین اساس شرکت بازرسی بخرد که یکی از شرکت‌های دارای مجوز بازرسی از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران می باشد، بنا به درخواست واردکنندگان و به منظور بررسی و حصول اطمینان از برقراری الزامات استانداردهای تائید نوع، اقدام به بررسی مدارک تائید نوع (کلی یا جداگانه) و بازرسی فیزیکی از نوع خودرو می­نماید و پس از تهیه و ارسال گزارش بازرسی به سازمان ملی استاندارد ایران، آن سازمان در صورت انطباق گزارش بازرسی با الزامات استاندارد، گواهینامه صحه گذاری تائید نوع را برای محصولات وارداتی صادر می نماید.


مراحل صدور گواهی صحه گذاری تائید نوع شامل:

 1. دریافت درخواست از سازنده خودرو
 2. عقد قرارداد بازرسی
 3. اعلام مدارک مورد نیاز به سازنده
 4. دریافت مدارک، بررسی و اعلام نواقص (در صورت وجود)
 5. بررسی صحت و اصالت نتایج آزمون های تائید نوع (T.A)
 6. تحلیل نتایج آزمون های تائید نوع (T.A)
 7. بازرسی فیزیکی اولیه از خودرو
 8. بررسی انطباق خودرو با مدارک ارائه شده
 9. تدوین گزارش بازرسی جهت ارائه به سازمان ملی استاندارد ایران

2- صدور گواهی بازرسی فیزیکی خودروهای وارداتی:

پس از صدور گواهینامه صحه گذاری تائید نوع خودروهای وارداتی و ورود خودرو به گمرکات، کلیه واردکنندگان خودرو جهت ترخیص و شماره گذاری، مطابق با الزام سازمان ملی استاندارد ایران، درخواست خود را به اداره کل استاندارد استان ارسال نموده تا آن اداره جهت بررسی انطباق نوع خودروهای وارداتی با خودروی دارای گواهی صحه گذاری تائید نوع، بازرسی فیزیکی از آنها را به شرکت‌های بازرسی تائید صلاحیت شده، واگذار نماید بر این اساس شرکت های بازرسی مکلفند بازرسی فیزیکی را به طور کامل و 100% از کلیه خودروهای وارداتی انجام دهند و گزارش‌ بازرسی را به اداره کل ارسال نمایند تا آن اداره، در صورت انطباق گزارش بازرسی با گواهی صحه گذاری تائید نوع، مجوز ترخیص را صادر نماید.


مراحل صدور گواهی بازرسی فیزیکی شامل:

 1. دریافت درخواست از وارد کننده خودرو
 2. عقد قرارداد بازرسی
 3. اعلام مدارک مورد نیاز به وارد کننده
 4. دریافت مدارک، بررسی و اعلام نواقص (در صورت وجود)
 5. انجام بازرسی فیزیکی از کلیه خودروهای وارداتی
 6. تدوین گزارش بازرسی جهت ارائه به اداره کل استاندارد استان

مجوزهای شرکت بازرسی بخرد در زمینه بازرسی خودرو

دامنه خدمات شرکت بازرسی بخرد در زمینه انجام بازرسی فنی و تائید نوع خودرو بر اساس گواهینامه صادره از مرکز تائید صلاحیت ایران و مطابق با استاندارد “تائید نوع وسایل نقلیه موتوری و تریلرها و سیستم ها، قطعات و واحدهای فنی مجزای آن” به شماره 6924 به شرح ذیل می باشد:
 1. انواع خودروی سواری با ظرفیت تا 9 نفر مشمول گروه M1
 2. انواع مینی بوس و میدل باس با ظرفیت بیش از 9 نفر تا 5 تُن مشمول گروه M2
 3. انواع میدل باس و اتوبوس با ظرفیت بیش از 9 نفر و بیش از 5 تُن مشمول گروه M3
 4. انواع وانت و ون با ظرفیت تا 3.5 تُن مشمول گروه N1
 5. انواع کامیونت با ظرفیت از 3.5 تا 12 تُن مشمول گروه N2
 6. انواع کامیون و کشنده با ظرفیت بیش از 12 تُن مشمول گروه N3
 7. انواع کاروان و یدک با ظرفیت تا 750 کیلوگرم مشمول گروه O1
 8. انواع کاروان و یدک با ظرفیت از 750 کیلوگرم تا 3.5 تن مشمول گروه O2
 9. انواع یدک و نیمه یدک با ظرفیت از 3.5 تا 10 تن مشمول گروه O3
 10. انواع یدک و نیمه یدک با ظرفیت بیش از 10 تن مشمول گروه O4