سریع در خدمات پایدار در کیفیت.

نظرسنجی |     |   

بازرسی خودرو


فرآیند تائید نوع خودرو فرآیندی است که برای حصول اطمینان از رعایت ویژگی های ایمنی، زیست محیطی و عملکردی در طراحی و ساخت خودرو ها با انجام آزمون ها، بررسی و تحلیل مدارک و گزارشات آزمون ها و همچنین بازرسی های ادواری از فرآیندهای خط تولید صورت می گیرد. همچنین كنترل تطابق تولید وسایل نقلیه تولید داخل به منظور حصول اطمینان از تداوم تولید محصول طبق شرایط و ویژگی های نوع تائید شده براساس استاندارد ملی ایران به شماره 6924 نیز در این فرآیند صورت می پذیرد. شرکت بازرسی بین المللی بخرد در سال 1395 مفتخر به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت بازرسی در زمینه تائید نوع خودرو از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران و پروانه بازرسی از سازمان ملی استاندارد ایران شده است.

Vehicle

جهت دریافت فرمهای بازرسی خودرو برروی لینک زیر کلیک نمایید:

PDF فرم درخواست بازرسی