امیر عبادی

سمت: مدیر فنی بازرسی آسانسور، پله برقی و پیاده روی متحرک