عباس حیدری منفرد

سمت: نائب رئیس هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی بیمه بازرگانی

سابقه کاری: بیش از 30 سال