محمدصالح ذوقی

سمت: عضو هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

سابقه کاری: بیش از 30 سال