ناصر منافی

سمت: مشاور مدیرعامل، دبیر کمیته بررسی ادعاها و شکایات مشتریان