صدور گواهی تائید نوع اولین خودروی برقی ایران

خدمات بازرسی بین المللی بخرد مفتخر است صدور گواهی انطباق اولین خودروی برقی ایران با نام تجاری ET5، ساخت شرکت SKYWELL، تولید شرکت ماهـان نوین را که منجر به صـدور گواهی تائید نوع این خودرو توسط سازمان ملی استاندارد ایران شده است را اعلام نماید. امید است با ایجاد زیرساخت های لازم در کشور، از قبیـل ایجاد ایستگاه های شارژ خودروهای برقی و همچنین ایجاد امکانات تولید و واردات هرچه بیشتـر این نوع خودروها، گامی بلند در راستای کاهش آلودگی های زیست محیطی کشور برداشته شود.