نخستین بسته تحولی بهار خدمت سازمان ملی استاندارد ایران در دولت مردمی

نخستین بسته تحولی بهار خدمت سازمان ملی استاندارد ایران در دولت مردمی/ با محوریت رشد تولید کیفی

راهبری این بسته شامل ارزیابی انطباق، استانداردسازی، تائید صلاحیت، اوزان و مقیاس ها و ارزیابی کیفیت با بهره گیری از سرمایه انسانی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تشکل های ذیربط و پشتوانه فعالیت های علمی، پژوهشی و نوآورانه است. این بسته در 3 محور اصلی و 46 بند توسط سازمان ملی استاندارد ایران تدوین شده است و تا اردیبهشت ماه 1403 اعتبار دارد.