ارزیابی تائید نوع موتورسیکلت

در راستای رعایت استانداردهای تائید نوع موتورسیکلت، کلیه تولیدکنندگان به علت نیاز به دریافت مجوز تولید و شماره‌گذاری ملزم به اخذ گواهی تائید نوع از سازمان ملی استاندارد ایران می باشند. بر همین اساس شرکت بازرسی بخرد که یکی از شرکت‌های دارای مجوز بازرسی از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران می باشد، بنا به درخواست واحد تولیدی و به منظور بررسی و حصول اطمینان از برقراری الزامات استانداردهای تائید نوع، اقدام به بازرسی از آن واحد و محصولات آن می¬نماید که پس از تهیه و ارسال گزارش بازرسی به سازمان ملی استاندارد ایران، آن سازمان در صورت انطباق گزارش بازرسی با الزامات استاندارد، گواهینامه تائید نوع را برای محصول تولیدی صادر می نماید.

 

سید یاسر نوریان

مدیر واحد بازرسی موتورسیکلت

تلفن: 22894345-021 داخلی 119

فکس: 22894304-021