بازرسی انطباق با استاندارد (COI)

بازرسی و نمونه برداری از کالاهای مشمول استاندارد اجباری و صدورگواهی جهت ترخیص کالا

 

بهنام ظرفیان

مدیر واحد بازرسی های مقصد/ داخلی/ صادرات

تلفن: 22894345-021 داخلی 149

فکس: 22894340-021