بازرسی انطباق با استاندارد (COI)

این نوع بازرسی تلفیقی از بازرسی قبل از حمل (PSI) و تست های آزمایشگاهی است که بر اساس آن نمونه های گرفته شده در طی بازرسی با استانداردهای بین المللی یا ملی مورد تائید سازمان ملی استاندارد ایران ( ISIRI) در کارخانه سازنده و یا آزمایشگاه های معتبر مورد آزمایش قرار گرفته و نهایتاً بر اساس نتایج آزمون گواهی انطباق با استاندارد توسط این شرکت صادر می گردد.

 

فرناز فیلی

مدیر واحد بازرسی واردات (غیرفله)

تلفن: 22894345-021 داخلی 133

فکس: 22894346-021

 

بهنام ظرفیان

مدیر واحد بازرسی واردات (فله)

تلفن: 22894345-021 داخلی 149

فکس: 22894340-021