بازرسی تطابق تولید موتورسیکلت

پس از صدور گواهینامه تائید نوع موتورسیکلت، سازمان ملی استاندارد ایران، همه ساله جهت پایش سیستم تطابق تولید، بازرسی از واحد تولیدی را به شرکت های بازرسی تائید صلاحیت شده واگذار می ‌نماید. بدین ترتیب شرکت های بازرسی مکلفند به منظور حصول اطمینان از تطابق محصول تولیدی با نوع تائید شده از یک سو و اطمینان از استمرار کنترل ها و اطمینان از اثر بخش بودن سیستم های مدیریت کیفیت از سوی دیگر با هماهنگی واحد تولیدی یا به طور تصادفی، بازرسی از فرآیندها و سیستم های مدیریت کیفیت تولیدکنندگان را طی دوره ارزیابی به طور انجام دهند و گزارش‌ بازرسی مربوطه را در هر فصل به سازمان ملی استاندارد ایران ارسال می­نمایند تا آن سازمان، در صورت انطباق گزارش بازرسی با الزامات استاندارد، در پایان دوره ارزیابی گواهینامه تطابق تولید را برای واحد تولیدی صادر و گواهینامه تائید نوع محصول را تمدید نماید.

 

سید یاسر نوریان

سرپرست فنی واحد بازرسی موتورسیکلت

تلفن: 22894345-021 داخلی 119

فکس: 22894304-021