بازرسی داخلی

این نوع بازرسی در چارچوب الزامات اعتبارات ریالی/داخلی بنا به درخواست بانک ها صورت می پذیرد.

 

بهنام ظرفیان

مدیر واحد بازرسی های مقصد/ داخلی/ صادرات

تلفن: 22894345-021 داخلی 149

فکس: 22894340-021