بازرسی ظاهری/ بانکی (IC)

این نوع بازرسی ها زمانی انجام می شود كه كل محمـوله در دستـرس بوده و معمولاً بطـور كامـل بسته بندی شده  و آماده حمل باشد. بازرسی قبل از حمل کالا (PSI) به صورت اتفاقی (Random) و ظاهری (Visual) انجام می شود.

 

بهنام ظرفیان

مدیر واحد بازرسی های مقصد/ داخلی/ صادرات

تلفن: 22894345-021 داخلی 149

فکس: 22894340-021