بازرسی ظاهری/ بانکی (IC)

این نوع بازرسی ها زمانی انجام می شود كه كل محمـوله در دستـرس بوده و معمولاً بطـور كامـل بسته بندی شده  و آماده حمل باشد. بازرسی قبل از حمل کالا (PSI) به صورت اتفاقی (Random) و ظاهری (Visual) انجام می شود و مطابقت محموله آماده حمل را با پروفرما (پیش فاکتور) به صورت چشمی بررسی می کند.

 

فرناز فیلی

مدیر واحد بازرسی واردات (غیرفله)

تلفن: 22894345-021 داخلی 133

فکس: 22894346-021

 

بهنام ظرفیان

مدیر واحد بازرسی واردات (فله)

تلفن: 22894345-021 داخلی 149

فکس: 22894340-021