بازرسی های کشتی و دریایی

خدمات بازرسی بین المللی بخرد گستره وسیعی از بازرسی های دریایی را بنا به درخواست مشتریان ازجمله صادركنندگان، حمل كنندگان، صاحبان كشتی، اجاره كنندگان كشتی، شرکت های خدمات دریایی، شركت های بیمه و كلوپ های P&I انجام می دهد.  بازرسی های دریایی توسط پرسنل مجرب با پیشینه دریانوردی انجام می پذیرد. بازرسی های کشتی و دریایی عبارتند از:

 

  • درافت سوروی (DRAFT SURVEY): اندازه گیری وزن کالا بر روی کشتی
  • آلیج سوروی (ULLAGE SURVEY): اندازه گیری وزن کالاهای روغنی بر روی کشتی
  • بازرسی خسارت وارده بر کالا بر روی کشتی (DAMAGE SURVEY): بازرسی از کالاهای خسارت دیده بر روی  کشتی و  یا در  زمان بارگیری و یا تخلیه کالا
  • بررسی شرایط کشتی (CONDITION SURVEY): بررسی شرایط کشتی از لحاظ تمیزی انبارها و مخازن  کشتی جهت بارگیری وبررسی شرایط کلی کشتی
  • وضعیت کشتی در آغاز و پایان اجاره (ON/OFF HIRE): اندازه گیری سوخت کشتی در آغازو پایان اجاره کشتی

 

بهنام ظرفیان

مدیر واحد بازرسی های مقصد/ داخلی/ صادرات

تلفن: 22894345-021 داخلی 149

فکس: 22894340-021