بازرسی کالاهای صادراتی

بازرسی کالاهای صادراتی (QUALITY/QUANTITY/PACKING)

 

بازرسی محموله های صادراتی از لحاظ کمیت وکیفیت و بسته بندی  و صدور IC

 

بهنام ظرفیان

مدیر واحد بازرسی های مقصد/ داخلی/ صادرات

تلفن: 22894345-021 داخلی 149

فکس: 22894340-021