شمارش کالا (TALLY)

در این حالت بازرسان شمارش کالاهای در حال بارگیری بر روی کشتی و یا در حال تخلیه از کشتی را انجام می دهند.

 

بهنام ظرفیان

مدیر واحد بازرسی های مقصد/ داخلی/ صادرات

تلفن: 22894345-021 داخلی 149

فکس: 22894340-021