نظارت بر تخلیه کالا (SUPERVISION OF DISCHARGE)

در این نوع بازرسی، بازرسان در محل حضور یافته و بر تخلیه كالا از روی كشتی، لنج های باری و یا کامیون نظارت می کنند.

 

بهنام ظرفیان

مدیر واحد بازرسی های مقصد/ داخلی/ صادرات

تلفن: 22894345-021 داخلی 149

فکس: 22894340-021