وضعیت کانتینر

بازرسی از کانتینر های آماده برای بارگیری جهت حصول اطمینان از لحاظ مناسب بودن برای کالای مورد نظر، تمیزی، وضعیت قرار گرفتن کالا در داخل کانتینر و…

 

بهنام ظرفیان

مدیر واحد بازرسی های مقصد/ داخلی/ صادرات

تلفن: 22894345-021 داخلی 149

فکس: 22894340-021